Greenchoice stimuleert biodiversiteit

Het Groene Strand aan de rand van het Oostvoornse Meer krijgt met onze steun een kwaliteitsimpuls. Doel is de biodiversiteit te vergroten en kwetsbare soorten meer ruimte te geven.

In de Lagune wemelt het van de vogels. “Zo’n 500 paar kokmeeuwen en visdieven broeden er op de eilandjes in dit deel van Het Groene Strand”, vertelt Menno van Lopik, regiobeheerder Eilanden bij het Zuid-Hollands Landschap. “Wat een gekrijs hè! Schitterend om te horen.” De meeuwen vliegen heen en weer naar het aangrenzende Oostvoornse Meer. Met een visje in de snavel keren ze terug naar de eilandjes om hun kuikens te voeden. Er zitten niet alleen kokmeeuwen, ook de visdieven hebben op de kale grond een kuiltje gemaakt en eieren gelegd. “In maart verschijnen de kokmeeuwen”, vertelt Menno. “Zij maken een eenvoudig nest op de grond en gaan broeden. Een paar weken later arriveren de visdiefjes. Die broeden bij voorkeur tussen de meeuwen in. Bij die luidruchtige, grote en vooral waakzame vogels voelen ze zich veilig. Vorig jaar hadden we hier zo’n 200 paar visdief. Een mooie score.”

Het zou goed kunnen dat de aantallen dit jaar nog hoger uitvallen. Op Het Groene Strand zijn de afgelopen winter verschillende maatregelen genomen om de vogels nog beter van dienst te kunnen zijn. Menno: “In 2017 zijn we een samenwerking aangegaan met energieleverancier Greenchoice. Zij zijn eigenaar van de windturbines die iets verderop staan. We zijn dus een beetje ‘buren’ van elkaar. Vanuit hun ambitie om Nederland niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk te ‘vergroenen’ heeft Greenchoice Het Groene Strand als het ware geadopteerd. De komende vijf jaar krijgen we financiële steun om in het gebied maatregelen te treffen die de biodiversiteit ten goede komt en kwetsbare soorten in staat stelt zich te handhaven in het gebied.”

In de winter hebben we de eilanden geklepeld en gefreesd. Door de vele mest die de vogels tijdens het broedseizoen op het eiland achterlaten groeit de vegetatie er overdadig. Maar dat is niet wat het Zuid-Hollands Landschap graag wil. Menno: “kokmeeuwen en visdieven zijn zogeheten kale grondbroeders. Die willen geen planten en struiken rond hun nest omdat ze dan geen zicht meer hebben op mogelijke vijanden. Door de vegetatie te verwijderden maken we de eilanden extra geschikt als broedplek en minder aantrekkelijk voor eier- en kuikenrovers als hermelijn, bunzing en bruine rat. Door de moeilijke bereikbaarheid was dit overigens nog een hele operatie. In maart hebben we de eilanden nog bespoten met zout water. Dit vertraagt de groei van nieuwe vegetatie.”

We richten onze blik weer op het krekenachtige landschap. Boven het riet vliegt een bruine kiekendief en langs de slikkige oever van een kreek staan enkele kluten met hun lange poten in het water. Ook zij zijn soms broedvogels op Het Groene Strand.

Het opschonen van de broedeilanden is zeker niet het enige wat in het kader van het vijfjarige ‘Greenchoiceproject’ is uitgevoerd. Zo is aan de randen van het Oostvoornse Meer struweel verwijderd. Menno legt uit waarom: “Het Oostvoornse Meer stond vroeger in open verbinding met de zee. Er komen van oudsher dus zoutminnende plantensoorten voor. Door het afdammen van de Maas en de aanleg van de Brielse Gatdam is de invloed van de zee op het gebied sterk afgenomen. Door het struweel langs de oevers op sommige plekken te verwijderen, kan de zilte zeewind makkelijker over Het Groene Strand waaien. Soorten als heelblaadje en klein vlooienkruid profiteren hiervan. Natuurlijk hebben we ook duindoornstruiken laten staan. Dat zijn geschikte broedplaatsen voor nachtegalen en de roodborsttapuit gebruikt ze als uitkijkpost.”

Ook is er op verschillende plekken struweel verwijderd. “Hierdoor creëren we geleidelijke overgangen tussen begroeiing en de duingraslanden. Meer variatie betekent meer biodiversiteit”, vertelt Menno “Denk daarbij vooral aan dagvlinders, nachtvlinders en andere insecten. Op sommige plaatsen is door de werkzaamheden open zand ontstaan. Konijnen kunnen hier gemakkelijk holen graven. Graafwespen en zandbijen kunnen in de grond eitjes afzetten. En wellicht maakt ook de zandhagedis van het nabij gelegen Kaapduin de oversteek naar Het Groene Strand.

De komende jaren staan er nog tal van andere ingrepen op de planning die de biodiversiteit ten goede komen. We gaan een poel graven waar bijvoorbeeld de rugstreeppad zich thuis zal voelen. En denk ook aan soorten als de groene en bruine kikker, de gewone pad en de kleine watersalamander. Die hebben om hun levenscyclus te kunnen voltooien allemaal een korte of langere periode in het water nodig. Het Oostvoornse Meer en de kreken rond de lagune zijn voor amfibieën niet geschikt omdat het water voor deze dieren te zout is. De poel zal gevoed worden door regenwater en kwel. Daar kunnen ze wel hun eitjes succesvol in afzetten.”

Een andere klus is het graven van inhammen in de oevers van het Oostvoornse Meer. Deze ondieptes zijn ideale paai-, en schuilplaatsen voor garnalen, krabben, kleine haringen en brakwatergrondels. “Ze moeten er natuurlijk wel oppassen voor reigers en steltlopers die er kunnen foerageren”, verduidelijkt Menno het wankele evenwicht tussen leven en dood in de natuur.

Om te weten welke effecten de vele ingrepen hebben op de biodiversiteit voeren zo’n vijftien ervaren vrijwilligers en twee professionals in 2019 een ‘nulmeting’ uit. Planten, vogels, vissen, weekdieren, dag-, en nachtvlinders, zoogdieren, libellen, amfibieën, sprinkhanen, paddenstoelen en reptielen worden geïnventariseerd. Een enorme klus, maar een belangrijke. Menno: “In het laatste jaar van het project onderzoeken we opnieuw welke soorten er op Het Groene Strand voorkomen. Dan weten we precies welke gevolgen de uitgevoerde werkzaamheden hebben gehad. De kennis die we hiermee opdoen kunnen we vervolgens in andere natuurgebieden gebruiken om de biodiversiteit te verhogen. Het Groene Strand fungeert al vliegwiel over het vergroten van de biodiversiteit in onze hele provincie.”

Greenchoice maakt Groene (Strand) Keuze

Greenchoice is voor een periode van vijf jaar een samenwerking met Het Zuid-Hollands Landschap aangegaan. Door een jaarlijkse financiële bijdrage kunnen op Het Groene Strand maatregelen getroffen worden die de biodiversiteit ten goede komen. Ruben Veefkind, manager Strategie en Innovatie: “De biodiversiteit neemt in Nederland al jaren af. Algemene soorten komen steeds vaker voor, maar zeldzame soorten verdwijnen. Door het verlies aan soorten neemt de veerkracht van een ecosysteem af. Deze versimpeling van ecosystemen maakt ze kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatveranderingen. Op Het Groene Strand van het Zuid-Hollands Landschap keren we het tij en maken we Nederland steeds ‘groener’.”

Deel dit bericht

Cookies voor goede energie! Wij maken gebruik van cookies (functionele, analytische en marketing cookies) en vergelijkbare technieken zodat onze website goed werkt en wij jou een optimale ervaring kunnen geven. Hiervoor vragen wij je toestemming. Verder delen we graag informatie over hoe wij met jouw privacy omgaan. Instellingen aanpassen

Ik accepteer cookies